วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คะน้า

คะน้า
(Chinese Kale)
ผักคะน้าเป็นผักที่เราปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และมีปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และประเทศไทย ผักคะน้าอยู่ในตระกูล Cruciferae
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica alboglabra Bailey

ลักษณะโดยทั่วไป
ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุตั้งแต่หว่านจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 45-55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูก ได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน คะน้าสามารถขึ้นได้ในดิน แทบทุกชนิดที่มี ความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดด่าง ของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 และมีความชื้นในดินสูงสม่ำเสมอ
การเตรียมแปลงปลูก หรือในกระถาง

ถ้าปลูกในแปลงควรเตรีียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การเพราะกล้าผักคะน้า
ทำได้ 2 แบบ คือ

เพาะในถาดพลาสติกเพาะกล้า

ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า
ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้าขนาดความลึก 0.5 ซม.
นำเมล็ดผักคะน้าหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
กลบดินผิวหน้าเมล็ดผักคะน้า แล้วรดน้ำ และป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพราะไว้

หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักคะน้าเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นผักคะน้าทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้งในช่วงเช้า และเย็น จนกระทั่งต้นผักคะน้ามีอายุ 20-25 วัน จึงย้ายกล้าผักคะน้าลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก
เพราะในแปลง


หลังจากเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว ใช้จอบขุดเป็นแถวปลูก ระหว่างแถวละ 25 ซม. ความลึกผิวดิน 2-3 ซม.
โรยเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าบางๆ ตามแถวปลูกที่เตรียมไว้
กลบหน้าดินในแปลง และรดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็น
หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักคะน้าเริ่มงอก และควรรดน้ำทุกวัน


การดูแลรักษา

ถ้าทำการย้ายกล้าจากถาดพลาสติกเพาะกล้าลงปลูกในแปลง หรือในกระถางปลูก
ผักคะ้น้าที่ย้ายกล้าลงในแปลง หรือในกระถาง ให้รดน้ำทุึกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น
หลังย้ายปลูก 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมี ต้องรีบรดน้ำตามทันที
ถ้าทำการเพาะในแปลง

ถ้าโรยเมล็ดผักคะน้าบางๆ ในร่องปลูกของแปลงที่เตรียมดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องถอนแยก หรือย้ายปลูกอีก แต่สามารถดูแลบำรุงรักษาเลี้ยงให้เป็นต้นที่สมบูรณ์ จนกระทั่งสามารถตัดมาบริโภคได้
การบำรุงดูแลผักคะน้าในแปลงควรหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุึกๆ 10-15 วัน และทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมีต้องรีบรดน้ำตามทันที


การเตรียมดิน
มีการไถพรวนอย่างดี ตากดินไว้ 7-10 วัน ผสมปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วให้มาก ย่อยดินให้ละเอียดโดยเฉพาะ ในแปลงเพาะต้องย่อยหน้าดินให้ละเอียด

การปลูก
1.การเพาะกล้าและย้ายกล้า หลังจากเตรียมแปลงเพาะแล้ว ให้หว่านเมล็ดให้ กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลง แล้วกลบด้วยปุ๋ยหมัก หนา 0.5-1.0 ซ.ม. เสร็จแล้วรดน้าด้วยบัวฝอยละเอียดคลุมด้วยฟางบางๆ
2.การปลูกลงแปลง ให้ไถดินลึกประมาณ 20-30 ซ.ม. พรวนและย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้เรียบร้อย แล้วหยอดเมล็ดลงบนแปลงโดยใช้ระยะระหว่าง หลุม 25 ซ.ม. ระยะระหว่างแถวห่าง 40 ซ.ม. หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด
กลบดินหนา 0.5 ซ.ม. เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15-20 วัน แยกให้เหลือหลุมละต้น

การดูแลรักษา
1.การใส่ปุ๋ย เนื่องจากคะน้าเป็นผักกินใบและต้น จึงควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง โดยมีสัดส่วน N:P:K เป็น 2:1:1 เช่นสูตร 20-11-11 หรือ 12-8-8 ในอัตรา 80-150 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งครั้งแรกใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นขณะเตรียมดิน
คลุกเคล้าลงไปในดินให้ทั่ว ครั้งที่2 และ3 ใส่เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 20 และ30 วัน โดยใส่ในอัตรา30-40 กก./ไร่ หลังจากถอนแยกแล้ว การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 อาจใส่ปุ๋ย ไนโตรเจน เช่นยูเรียก็ได้ โดยใส่ต้นละ1.5 กรัม
2.การให้น้ำ ควรรดน้ำเช้าเย็น คะน้าเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพราะต้นคะน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้นคะน้าที่ขาดน้ำจะชะงักการเจริญเติบโต
3.การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรทำอย่างสม่ำเสมอโยเฉพาะในระยะแรกๆ มีความจำเป็นมาก

การเก็บเกี่ยว
คะน้าที่ปลูกในบ้านเรามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วันหลังปลูก ซึ่งเป็นคะน้าที่โตเต็มที่ นอกจากนี้เรายังได้คะน้าอ่อน หรือที่เรียกว่ายอดคะน้า ซึ่งได้จากการถอนแยกขณะที่มีอายุประมาณ 30 วัน

ที่มา: http://www.geocities.com/psplant/kale.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...