วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้าวโพดเทียน

ข้าวโพดเทียน เป็นข้าวโพดฝักสดที่ได้รับความนิยมบริโภคบริโภคมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มไม่ติดฟัน หวานเล็กน้อย ขนาดฝักพอเหมาะ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ดูแลรักษาง่าย จำหน่ายได้ราคาดีและสามารถที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปี ทั้งในเขตพื้นที่ไร่และ เขตชลประทาน

พันธุ์ สุโขทัย 1

การปลูก

ระยะปลูก

ระยะหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระหว่างต้น 20 เซนติเมตร หลุมละ 2-3 เมล็ด เมื่อข้าวโพดเทียนอายุ 7 วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 2 ต้น

การเตรียมดิน
ไถดะลึก 13-15 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-15 วัน และ ไถแปรอีก 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้ดินร่วน

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซนต์ อัตราปลูก 4 กิโลกรัม/ไร่

การปลูก
สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคตลอดทั้งปี ในสภาพพื้นที่ที่มีน้ำพอเพียงและมีการระบายน้ำดี
การดูแลรักษา

การให้น้ำ
ปล่อยน้ำเข้าในร่องแปลงก่อนปลูกข้าวโพดเพื่อให้ดินชื้นจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ ให้น้ำครั้งต่อไป โดยใน 1 ฤดู
ปลูกจะให้น้ำ ประมาณ 4-5 ข้อควรระวังอย่าให้ขาดน้ำในช่วงออกดอกหัว

การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ รองพื้น หรือใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 7 วัน (หลังงอก) และใส่ปุ๋ยสูตร 20-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 21 วัน (หลังงอก)

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วัชพืช การกำจัดวัชพืช โดยใช้แรงงานคนเมื่อข้าวโพดอายุ 7 วัน และ 21 วัน ถ้าสารเคมีใช้อะลาคลอร์ 48% หรือแซงคอร์ อัตรา 300 และ 280 กรัม/ไร่ ตามลำดับ ฉีดพ่นหลังปลูก

โรค ได้แก่ โรคราน้ำค้าง ควรคลุกสารด้วย METALAXYL (APRON 35 SD) อัตรา 7 กรัม/น้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเทียน 1 กิโลกรัม

แมลง ได้แก่ หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด จะทำลายก้านหรือโคนฝักจะพบหนอนเจาะกินภายในแกนกลางฝักหรือเมล็ดป้องกัน โดยพ่นสารเคมีอาทาบรอน 5% อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือแซกคิลเลอร์ 5% อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือแซกคิลเลอร์ 5% อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียน เมื่อไหมของฝักนั้นเริ่มแห้ง (อายุประมาณ 56-65 วัน) และเก็บหลังจากพ่นสารเคมีอย่างน้อย 7 วัน สุ่มฉีกเปลือก 2-3 ฝัก เพื่อดูเมล็ดปลายฝักว่าเต่งเต็มที่หรือยังก่อนเก็บเกี่ยว

ต้นทุน / ผลตอบแทน

ต้นทุน

ค่าเมล็ดพันธุ์ 100 บาท/ไร่
ค่าไถ-พรวน 300 บาท/ไร่
ค่าปลูก 400 บาท(4 คน/ไร่)
ค่าถอนแยก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ พ่นสารเคมี 800 บาท/ไร่
(คลุกสารเคมีกันเชื้อรา)
ค่าเก็บเกี่ยว 400 บาท (4 คน/ไร่)
รวม 2,000 บาท

รายได้

ข้าวโพดเทียน 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 32,000 ต้น (ระยะปลูก
50 x 20 เซนติเมตร) 1-2 ต้น / หลุม
ข้าวโพดเทียน 1 ต้น ได้ 1-2 ฝัก คิดประมาณต้นละ 1 ฝัก
ขายได้ฝักละ 0.50 บาท จะได้เป็นเงินประมาณ16,000
บาท/ไร่
รายได้สุทธิ 14,000 บาท/ไร่
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...