วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน

พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญข้อหนึ่งที่จะได้ผลผลิตคุณภาพดี คือมีปริมาณฝักเสียไม่ได้มาตรฐานน้อย ตามความต้องการของโรงงานแปรรูป ขณะเดียวกันพันธุ์นั้น ก็ควรให้ผลผลิตสูง และง่ายต่อการจัดการของเกษตรกรผู้ปลูกด้วย พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่เกษตรกรใช้มีดังนี้
- พันธุ์ผสมเปิดต่างๆ ได้แก่ สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 3 รังสิต 1 และเชียงใหม่ 90 เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า นอกเหนือจากพันธุ์รังสิต 1 เชียงใหม่ 90 และพันธุ์ข้าวโพดหวานแล้ว พันธุ์สุวรรณ 1, 2, 3 ต่างเป็นพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตเป็นข้าวโพดไร่ มีข้อดีคือ มีความต้านทานโรคราน้ำค้าง การเจริญเติบโตและปรับตัวดี และเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก แต่มีข้อควรระวังคือ ฝักอ่อนจะโตเร็วควรเก็บเกี่ยวฝักอ่อนในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะทำให้ฝักอ่อนมีขนาดโตเกินมาตรฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ

- พันธุ์ลูกผสมของทางราชการและบริษัทเอกชนต่างๆ พันธุ์ข้าวโพดอ่อนเหล่านี้มีข้อดี คือ มีความสม่ำเสมอของทรงต้น และอายุเก็บเกี่ยวตลอดจนจำนวนฝักอ่อนได้มาตรฐานสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ทั้งนี้ ต้องมีการดูแลรักษาที่ดีด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม แม้จะมีราคาสูง แต่ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ปัจจุบันซึ่งเป็นการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความสม่ำเสมอของผลผลิต และปัญหาค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวสูงแล้ว การใช้พันธุ์ลูกผสมก็มีความจำเป็นมากขึ้น
ข้าวโพดฝักอ่อนบุกตลาดโรงงาน

ข้าวโพดฝักอ่อนจัดเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี การส่งออกอยู่ในรูปฝักสดและบรรจุกระป๋อง พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมกับการแปรรูปและบรรจุกระป๋องจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อนของประเทศ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อนของประเทศ และได้ทำการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนอย่างต่อเนื่อง

ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ดีควรมีลักษณะอย่างไร

·ผลผลิตสูงทั้งผลผลิตทั้งเปลือก และผลผลิตปอกเปลือก
นอกจากนี้ผลผลิตฝักมาตรฐานต้องสูงด้วย คือมีจำนวนฝักดีตรงตามมาตรฐานมาก
(ฝักยาว 4-11 ซ.ม. และ กว้าง 1-1.5 ซ.ม.) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกรผู้ปลูก
และโรงงานแปรรูป

·ลักษณะทรงฝักเรียวยาว ปลายฝักแหลมไม่เปราะ การเรียงไข่ปลาตรง และ ไข่ปลาเล็ก
ฝักตรงไม่คดงอ ไม่มีฝักที่เป็นคอขวดหรือดอกหญ้า

· มีระบบรากและลำต้นแข็งแรงไม่หักล้ม และต้นสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ดี
· มีฝักดก จำนวนฝักต่อต้นอย่างน้อยต้องมี 2 -3 ฝักต่อต้นขึ้นไป
·สามารถปลูกได้ทุกฤดู

พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน
ปัจจุบันทางโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมแปซิฟิค 283 และเริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรในปี 2543 เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วก็พบว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทั้งผลผลิตทั้งเปลือกและปอกเปลือก นอกจากนี้ผลผลิตฝักมาตรฐานยังสูงมากอีกด้วย จำนวนฝักเสียหรือฝักที่ไม่ได้มาตรฐาน มีน้อยมาก เกษตรกรทางภาคตะวันตกโดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ชื่อพันธุ์แปซิฟิค 283 ว่าเป็น “ พันธุ์ปลดหนี้ ” เพราะปลูกแล้วได้ผลผลิตสูง เกษตรกรบางรายสามารถได้ผลผลิตฝักมาตรฐานสูงถึง 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ (จากการสัมภาษณ์เกษตรกร) นอกจากให้ผลผลิตที่สูง แล้วรูปทรงฝักยังสวย ปลายฝักแหลม สีเหลืองเหมาะสำหรับโรงงานแปรรูป ปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมแปซิฟิค 283 เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรและโรงงานแปรรูปเลือกที่จะปลูกเป็นอันดับหนึ่ง

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์แปซิฟิค 283

อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์

จำนวน 4-5 ก.ก./ไร่

การเตรียมดิน

ไถดะด้วยผาน 3 หรือ ผาน 4 ให้ลึกประมาณ 30 ซ.ม. เพื่อพลิกหน้าดิน

ตากดินไว้ 3-5 วัน จากนั้นไถแปรด้วยผาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุย

การปลูก มี 2 วิธี
การปลูกแบบแถวเดี่ยว
ใช้ระยะปลูก 75 X 30 ซ.ม. ปลูกลึก 4-5 ซ.ม. หยอดหลุมละ 3 เมล็ด

การปลูกแบบแถวคู่
ใช้ระยะระหว่างร่อง120 ซ.ม. โดยการยกร่องแล้วปลูกข้างร่องทั้งสองข้าง
ระยะระหว่างหลุม 30 ซ.ม. หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินหนา 4-5 ซ.ม.

การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 อัตรา 50 ก.ก./ไร่
ครั้งที่ 2 ข้าวโพดอายุ 15-25 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 อัตรา 25 ก.ก./ไร่

การดูแลรักษา
ถอดช่อดอกตัวผู้ (ดอกหัว) เมื่อข้าวโพดอายุ 41-45 วัน
การดูแลให้น้ำสม่ำเสมอ ในช่วงถอดช่อดอกตัวผู้ ถึงเก็บเกี่ยวจะทำให้ได้ผลผลิตสูง

การเก็บเกี่ยว
สามารถเก็บเกี่ยวฝักที่ 1 และ 2 หลังจากถอดช่อดอกตัวผู้แล้ว 3-5 วัน และจะต้องเก็บเกี่ยวให้หมดภายใน 5-7 วัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข

ข้าวโพดไม่งอก


สาเหตุ

· ปลูกขณะที่ดินมีความชื้นไม่พอ(ดินสองหน้า) แล้วฝนไม่ตกซ้ำ

· ฝนตกหนักน้ำท่วมขังจนทำให้เมล็ดเน่าตาย

· การเตรียมดินไม่ดี ดินเป็นก้อนใหญ่เกินไป

· หนูกัดกินเมล็ด

· เมล็ดพันธุ์มีความงอกไม่ดี

วิธีแก้ไข

· ปลูกเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอต่อการงอก

· ระบายน้ำออกไม่ปล่อยให้ท่วมขังในแปลง

· เตรียมดินให้มีความร่วนซุย

· วางกับดักหนูหรือวางยากำจัดหนู

· เพาะเมล็ดตรวจสอบความงอกก่อนปลูก

ต้นเหลืองแคระแกร็น

สาเหตุ

· ขาดธาตุอาหาร

. น้ำท่วมขังข้าวโพดเป็นเวลานาน

วิธีการแก้ไข

· ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ

ระบายน้ำออกไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังในแปลง

ข้าวโพดไม่ติดเมล็ด

สาเหตุ

· มีฝนตกชุกในช่วงที่ดอกกำลังบาน ทำให้ฝนชะล้างละอองเกสรไปหมด

· ฝนแล้งมากในช่วงออกดอก ทำให้ฝักไม่ออกไหมหรือออกช้าไม่ทันเกสรตัวผู้

โรคราน้ำค้าง (ใบลาย)

สาเหตุ

· มีเชื้อโรคเข้าทำลาย

· พันธุ์มีความอ่อนแอต่อโรค

วิธีป้องกันและแก้ไข

· ปลูกพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคหรือเมล็ดพันธุ์ที่คลุกยา ridomil (ริโดมิล) ป้องกันโรค

· ตัดต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

โรคโคนเน่า

สาเหตุ

· มีเชื้อโรคเข้าทำลาย ซึ่งมีทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

· พันธุ์มีความอ่อนแอต่อโรค

วิธีป้องกันและแก้ไข

· ไถตากดินเพื่อลดจำนวนเชื้อโรค

· เผาทำลายต้นที่เป็นโรค

· ถ้าโรคระบาดรุนแรงอาจต้องพ่นยาป้องกัน เช่น

โรคที่เกิดจากเชื้อรา ควรพ่นป้องกันด้วยสารแมนโคเซป

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ควรพ่นป้องกันด้วยยาสเตรปโตมัยซิน หรือ คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์

โรคฝักเน่า

สาเหตุ

· มีเชื้อโรคเข้าทำลาย

· ฝนตกมาก อากาศชื้นมีความเหมาะสมในการเข้าทำลายของเชื้อโรค

· พันธุ์มีความอ่อนแอต่อโรค

วิธีป้องกันและแก้ไข

· ไถตากดินเพื่อลดจำนวนเชื้อโรค

· เผาทำลายซากต้นที่เป็นโรค

กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิต

1. ควรเก็บเกี่ยวขณะความยาวไหมประมาณ 6-8 ซ.ม.

2. ฝักที่ 3 และ 4 ไม่ควรไว้ไหมยาวเกินไป


จากเว็บ www.pacthai.co.th/knowleage_base/baby_corn.htm
กลับสู่ : หน้าหลัก พืชผัก พืชสมุนไพร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...